Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Pravidla soutěží

Pravidla soutěží

Všeobecná pravidla kreativních soutěží na Facebookové stránce Pražská čokoláda Steiner & Kovarik (https://www.facebook.com/SteinerKovarik) (dále jen “Facebooková stránka”) a instagramovém profilu @prazskacokolada (https://www.instagram.com/prazskacokolada/) (dále jen “Instagramový profil”) (dále jen “Profily”)

Tímto stanovujeme pravidla kreativních soutěží na facebookové stránce a instagramovém profilu, pořádaných společností Pražská čokoláda s.r.o., IČO 275 82 248, se sídlem K Sadu 754/2b, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117034 (dále jen “Pořadatel”)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Účelem tohoto dokumentu je stanovení podmínek účasti v soutěžích na profilech, organizované Pořadatelem (dále jen „Soutěž“) a vymezení pravidel pro fyzické osoby starší osmnácti (18) let které se konkrétní soutěže zúčastní (dále jen “Účastník”)

2. FACEBOOKOVÉ A INSTAGRAMOVÉ SOUTĚŽE

2.1. Soutěží se v tomto článku Všeobecných podmínek rozumí jednotlivá marketingová kampaň Pořadatele vyhlašovaná na oficiálních Profilech Pořadatele, jejímž základem je stanovení podmínek účasti v soutěži ze strany Pořadatele, konkrétní aktivita ze strany Účastníka, se kterou je v určitých předem stanovených případech spojená výhra tohoto Účastníka v dané soutěži (dále jen „Soutěž na sociálních sítích“). Soutěže na sociálních sítích se vždy vyhlašují prostřednictvím Profilů Pořadatele a probíhá výhradně na příslušné sociální síti. Tento článek se nevztahuje na jakékoliv jiné soutěže organizované Pořadatelem mimo uvedené sociální sítě.

2.2. Vstupem do Soutěže na sociálních sítích, tj. provedením požadované akce, se všichni Účastníci zavazují dodržovat její pravidla a zároveň potvrzují, že tyto pravidla splňují.

2.3. Soutěže na sociálních sítích se může zúčastnit každý Účastník pouze pod jedním účtem na platformě Facebook a/nebo INSTAGRAM. Podezřelé a/nebo viditelně nepravé účty mohou být ze Soutěže na sociálních sítí vyřazeny, stejně jako názvy účtů obsahující vulgární, urážlivé, neetické a/nebo nevhodné výrazy. Ze Soutěže na sociálních sítí budou také vyřazeni Účastníci, kteří budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s danou Soutěží na sociálních sítích.

2.4. Soutěže na sociálních sítích nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a/nebo INSTAGRAM a tyto společnosti za jejich průběh nijak neodpovídají. Informace poskytnuté v rámci Soutěží na sociálních sítích nebudou těmto společnostem nijak předávány. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěží na sociálních sítích musí být proto adresovány výhradně Pořadateli, nikoliv Facebooku a/nebo INSTAGRAMU.

2.5. Soutěž na sociálních sítích bude probíhat vždy v období uvedeném ve vyhlášení příslušné soutěže na Profilech Pořadatele.

2.6. Ze všech reakcí, které byly Účastníky učiněni a které byli uvedeny jako podmínky dané soutěže v příslušném období, Pořadatel vybere výherce po provedení požadované akce (v závislosti na pravidlech ve vyhlášení). Počet výherců a jejich pořadí bude určen vždy ve vyhlášení příslušné soutěže.

3. Výhry v soutěži

3.1. Výherce je volen losem, případně rozhodnutím pořadatele v závislosti na konkrétních podmínkách dané soutěže

3.2. Informace o výhře a jejich počtu jsou uvedeny v textu vyhlášení Soutěže.

3.3. Výměna věcných výher za peněžitou výhru není obecně možná.

3.4. Vyhlášení výherců proběhne nejpozději (2) dva týdny po ukončení Soutěže.

3.5. Každý výherce bude o výhře vyrozuměn pomocí zprávy přes platformy Facebook nebo Instagram a nebo prostřednictvím e-mailu.

3.6. V případě, že si výherce výhru nepřevezme, bude po dobu 30 dnů uložena u Pořadatele a poté výhra propadá.

4. JAK SE ZÚČASTNIT

4.1. Účastník zasílá odpověď na kreativní úkol prostřednictvím komentáře pod vyhlášením Soutěže, umístěným na Profilu, a to v termínu, který je uveden v textu vyhlášení Soutěže.

5. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽÍCH POŘADATELE

5.1. Každá fyzická osoba, spotřebitel, starší osmnácti (18) let, která splní podmínky konkrétních pravidlech soutěže a těchto Všeobecných podmínkách se může účastnit soutěže, zejména pokud:

  1. je plně svéprávná;
  2. sděluje Pořadateli vždy pravdivé údaje v rozsahu dle pravidel konkrétní soutěže a Všeobecných podmínek;
  3. není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli, jakož i k osobám s Pořadatelem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých, či je jakýmkoliv způsobem zapojen nebo se účastní organizování soutěží Pořadatele;
  4. bez výhrad souhlasí s těmito podmínkami a se všemi pravidly a podmínkami konkrétní soutěže.

5.2. Ze soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti Účastníci, kteří:

  1. nesplní tyto Všeobecné podmínky a pravidla konkrétní soutěže;
  2. budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se soutěží;
  3. uvedou v soutěži nepravdivé nebo neúplné informace.

6. UVEŘEJNĚNÍ VÝHERCŮ

6.1. Jména výherců budou uveřejněna v komentáři vždy pod daným soutěžním příspěvkem, případně v samostatném příspěvku či příběhu na Profilech.

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Správcem osobních údajů je: Pražská čokoláda s.r.o., IČO 275 82 248, se sídlem K Sadu 754/2b, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117034.

7.3. Rozsah zpracování osobních údajů:

  1. Zpracovávají se především tyto osobní údaje: jméno a příjmení a případné další údaje Výherce sloužící k identifikaci, a další dobrovolně poskytnuté údaje ze strany Subjektu údajů.

 

V Praze dne 20. 11. 2020